„Йонтех Инженеринг“ ООД, уведомява:

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 „Йонтех Инженеринг“ ООД, гр. София, Бул. „Свети Климент Охридски“ 1А, ет. 3, уведомява засегнатото население, че има инвестиционно намерение, представляващо актуализация на инвестиционното намерение за строителство на Предприятие за рециклиране на метали и техни съединения от отпадъци с инсталация за третиране на Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). За първоначалното инвестиционно намерение има Решение по ОВОС № ВА-6/2018 година.

Според промяната в инвестиционното намерение наименованието ще бъде Предприятие за рециклиране на метали от отпадъци (няма да се третира ИУЕЕО).

Намерението ще се  реализира в собствени ПИ № 20482.505.350 и 20482.5050.117 с площ 8782 м2, намиращи се в ПЗ Девня, на площадката на „Агрополихим“ АД. Най-близо разположеното населено място е квартал Повеляново на гр. Девня – на 1,4 км от мястото на инвестиционното предложение.

В предприятието ще се рециклират опасни и неопасни отпадъци с получаване на необработени метали чрез химични и електролитни процеси. Капацитетът за преработка е 22 000 т/година.

Основните технологични процеси според първоначалното предложение бяха: киселинно излужване, алкално излужване, пречистване и концентриране на разтвори, получаване на катодна мед, получаване на катоден цинк, получаване на соли на метали, пречистване на отпадъчни води, и предварително третиране на отпадъци. След промяната на инвестиционното намерение отпадат процесите по алкално излужване, получаване на соли на метали, и други процеси към основните технологични възли, които ще доведат до намаляване на емисиите на замърсители в атмосферата,  и до намаляване на количеството на генерираните отпадъци.

Непосредственият природен ресурс, който се използва, е вода. Също така ще се използват горива, масла, строителни материали и електроенергия.

Битовото водообслужване ще бъде чраз мрежата на ВиК Варна. Битово-фекалните води ще се отвеждат в ПСОВ Девня. Производствените отпадъчни води ще се пречистват чрез локално пречиствателно съоръжение, и ще се връщат в производството. Дъждовните води ще се улавят и използват в производството. Няма да има необходимост от изграждане на нови пътища и електропроводи. 

От генерираните опасни производствени отпадъци основната част – 14 500 т/год. ще се предлагат за по-нататъшно оползотворяване, а до 2 500 т/год. ще се предават за депониране.

Площадката на предприятието не засяга защитени територии и обекти на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие в резултат на предложението.

Копие от Инвестиционното предложение е предоставено на Община Девня.

За повече информация: тел. 02 816 4431, 0898 666 045, Александър Цеков

Дата: 20.03.2019 година.